keyboard_arrow_down A – Gramer Terimleri Sözlüğü

akustik, -ği

akustik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akustik, -ği a. 1. Yankı bilimi. 2. Yankılanım.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akustik, -ği bk. yankılanımlıGramer Terimleri Sözlüğü akustik, -ği 1. Fizikte ses ile ilgili bölüm, || 2. Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı, ses düzenlemesi: Bu salonun akustiği iyi hesaplanmıştır; Konferans salonunun akustiği bozuktur vb.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akustik, -
akrabalık adları

akrabalık adları

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü akrabalık adları Bir toplumda aynı soydan geldiği kabul edilen veya birbirlerini soyca bağlı gören insanlar arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren adlandırmaların tümü: amca, amcaoğlu, dayı, teyze, hala, halakızı, yenge, görümce, elti, baldız, bacanık, enişte, kayınbirader vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu akrabalık adları Azerbaycan Türkçesi: gohumlug bildirän adlar; Türkmen Türkçesi: garındaşlıkbildiryään aatlar
akraba diller

akraba diller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akraba diller ç. a. db. Aynı ana dilden gelen diller: İngilizce ile Fransızca akraba dillerdendir.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü akraba diller Aynı anadilden gelen diller: Türkçe ile Moğolca ; Fransızca ile İngilizce gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü akraba diller Aynı ana dilden gelen, aralarında yapı ve söz varlığı bakımından yakınlıklar bulunan ve bir dil ailesi oluşturan diller: Altay dil ailesi içinde Türkçe ile Moğolca, Hint-Avrupa dil
akıcılaşma

akıcılaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü akıcılaşma b, g, k gibi patlayıcı ünsüzlerden biri ile h gırtlak ünsüzünün; r, l, m, n, y gibi bol sesli akıcı ünsüzlerden birine dönüşmesi: bıñar>mıñar “pınar”, bunuñ>munuñ, binek daşı>minek daşı (GBAA. s 76); bindirdi>mindirdi, gibi>kimi, felek>feley, tedbir> teybir, seksen>seysen, basdı geldi> basdı _ yeldi (KİA, s. 117); kevgir>keygir, Fehime>Feyime, şehit>şeyit, zehircilik>zeyircilik; ve
akıcı ünsüz

akıcı ünsüz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akıcı ünsüz a. db. Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz (r, l, ğ, y).Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü akıcı ünsüz (Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması ile meydana gelen bol sesli ünsüz: r, l, y, ğ vb.Gramer Terimleri Sözlüğü akıcı ünsüz Dudakların
aitlik eki

aitlik eki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü aitlik eki Adlardan zamir ve sıfat olarak kullanılan adlar yapan, içinde bulunma, bağlılık ve aitlik görevleri taşıyan +ki eki. Zarflara doğrudan doğruya, öteki kelimelere ilgi veya bulunma durumundan sonra gelen ek. Bu ek, dil benzeşmesine ve çok yerde dudak benzeşmesine uymaz. Şimdiki, yarınki, öteki, benimki, sizdeki, evdeki, sokaktaki, dünkü, bugünkü, yandaki komşununki, içerideki, kolundaki vb.
ahenk vurgusu

ahenk vurgusu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü ahenk vurgusu Ahenk durağı ile birbirinden ayrılmış kelime öbeklerinde, çok kez vurgulu hece üzerine düşen ve anlamı güçlendirmek üzere onun şiddetini artıran vurgu: Ey Türk Gençliği/ Birinci vazifen/ Türk istiklâlini/ Türk Cumhuriyetini/ ilelebet muhafaza/ ve müdafaa etmektir./ Mevcudiyetinin/ ve istikbalinin/ yegâne temeli/ budur./ Bu temel/ senin/ en kıymetli hazinendir. (M.K. Atatürk, Nutuk, s. 607). || Dur yolcu/ Bilmeden gelip bastığ
ahenk öbeği

ahenk öbeği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü ahenk öbeği Söz içinde anlamın gerekli kıldığı biçimde kısa ahenk durakları ile birbirinden ayrılan ve ahenk vurgusunu taşıyan kelime etrafında öbeklenen kelimeler grubu: || Ben bir Türküm/ dinim cinsim/ uludur; // Sinem özüm/ ateş ile/ doludur//. || İnsan olan/ vatanının kuludur (M.E. Yurdakul, Cenge Giderken, Ant., s. 511). || Çıksan göğe/ «buldum!» diyerek/ gökyüzü saklar/, || İnsen yere/ ay-yıldız iner/ yerde kucaklar/, || Gö