keyboard_arrow_down b – Gramer Terimleri Sözlüğü

başkalaşma

başkalaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkalaşma a. 1. Başkalaşmak işi: “Sonra akşam olur ve halesi parlaklığını, çehresi cazibesini yitirirken babam başlardı başkalaşmaya.” -E. Şafak. 2. biy. Embriyo evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz: Böcekler, yaşantılarını tamamlayıncaya kadar türlü başkalaşmalar geçirirler.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü başkalaşma Kimi hayvanların, örneğin böceklerin, yumurta
basit zarf

basit zarf

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü basit zarf Kök veya gövde durumunda olan ve tek kelimeden oluşan zarf. Bunların bir kısmı asıl zarftır. Bir kısmı da başka bir kelime sınıfından alınarak zarf olarak kullanılan sözlerdir: akşam (geliriz), belki (değişir), az (yemiş), en (güzel iş), çok (pahalı), çok (yorulmuş), derhâl (gitmeliymiş), pek (nazlı) vb.
basit sıfat

basit sıfat

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü basit sıfat Türemiş veya birleşik olmayan yapı bakımından daha küçük parçalara ayrılamayan ve kendinden sonra gelen bir adın belirteci durumunda olan kök durumundaki sıfat: üç (kişi), mavi (keten), sarı (yaprak), kötü (alışkanlık) bazı (insanlar), ince (hesap) gibi.
basit kip

basit kip

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü basit kip (basit zamanlı kip) Herhangi bir ek-fiil almadan yalnız esas fiiller ile kurulan ve yapısında tek bir kip eki taşıyan çekimli fiil. Basit kipler bildirme kipleri ve tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılır. Bildirme kipleri; görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman kipleridir: yaz-dı-m, yaz-mış-sın, yaz-ıyor-sun, yaz-acak-sınız, yaz-ar-lar gibi. Tasarlama kipleri ise; istek, şart, emir ve
basit fiil cümlesi

basit fiil cümlesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü basit fiil cümlesi Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı yargı hâlinde bir tek çekimli fiille anlatan ve en az bir özne ve bir çekimli fiil ögesi taşıyan basit cümle türü: Üşüyorum. Sen üşümüyor musun? Bahçenin kapısı açık kalmış. Yarın buradan ayrılıyoruz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır vb.
basit ek

basit ek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü basit ek Bir tek ünlü veya ünsüzden yahut da ünsüz-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüz-ünlü-ünsüz birleşiminden oluşan ve yapısı bakımından içinde başka bir ek bulunmayan ek: anne+m; taş+a; çalış+sa; doğru+la-; top+aç; oy-uk; kira+lık; ök+süz; tat+sız; oku-mak, ev+ler vb.