keyboard_arrow_down g – Gramer Terimleri Sözlüğü

gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ
gerileyici benzeşme

gerileyici benzeşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerileyici benzeşme a. db. Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: çarşanba > çarşamba gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü gerileyici benzeşme (Derleme., gerileyen benzeşme, gerilek özümleme) Sözcükte sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: (sübaşı) > subaşı, eczacı> (ezzacı) , (o+ile) > öyle vb.Gramer Terimleri Sözlüğü gerileyici benzeşme Kelime içinde önce gelen sesin, sonraki sese, boğumlanma niteliği bakımından
gerilek vurgu

gerilek vurgu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü gerilek vurgu Vurgunun, son heceden daha önceki hecelerde olması durumu: ‘hemen, ‘hayır, ‘kardeşim, ‘öyle, ‘şöyle, ‘Ankara, ‘Erzincan, ‘nasıl? orada vb. yer adları ile yer gösteren bazı kelimelerde, soru zamir ve sıfatlarında, belirsiz zamirlerde, bağlaçlarda, ünlemlerde ve bazı emir kiplerinde vurgu çoklukla ilk hecededir.
gereklilik kipinin şartı

gereklilik kipinin şartı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü gereklilik kipinin şartı Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tut-malı-y-sam, tut-malı-y-san, tut-malı-y-sak, tut-malı-y-sanız vb. Kullanımında bu kalıplar yerine gerekiyorsa biçimi tercih edilmektedir: Buradan git-meli-y-sen yerine buradan gitmen gerekiyorsa; anlatman gerekiyorsa; Burada olmaları gerekiyorsa vb.
gereklilik kipinin rivayeti

gereklilik kipinin rivayeti

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü gereklilik kipinin rivayeti Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip -mAlIymIş ekiyle karşılanır. Kip eki ile, rivayet eki arasındaki i- ek-fiili bazen korunmuş bazen de yerini-y- koruyucu ünsüzüne bırakmıştır: al-malı-y-mışım, al-malı-y-mışsın, al-malı-y-mış vb. Bu durumu vaktiyle düşünmeliymişim. Fakat şimdi kendisi yapacakmış. En iyisi evine gitmeli ve
gereklilik kipinin hikâyesi

gereklilik kipinin hikâyesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü gereklilik kipinin hikâyesi Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay,
gereklilik kipi

gereklilik kipi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gereklilik kipi a. db. Fiilin yapılması gerektiğini belirten,-malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü gereklilik kipi Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu bildiren ve Türkçede -mAlI eki ile kurulan tasarlama kipi: anla-malı-yım, tut-malı-sın, gör-meli, bil-meli-yiz gibi. Bu kipin şahıs ekler
gereklilik, -ği

gereklilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gereklilik, -ği a. Gerekli olma durumu, lüzum.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gereklilik, -ği Gramer Terimleri Sözlüğü gereklilik, -ği bk. gereklilik kipi.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu gereklilik, -ği Azerbaycan Türkçesi: vacib forma; Türkmen Türkçesi: hökmaanlık (forma); Gagauz Türkçesi: lääzımnıkçalımı; Özbek Türkçesi: *keraklik (mayii); Uygur Türkçesi: zörüriyät mäyli; Tatar Türkçesi: kiräklek; Başkurt
gerçek özne

gerçek özne

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü gerçek özne İğreti ve görünürde özneye karşı olarak fiilin gerçekten yapıcısı olan özne.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü gerçek özne Genellikle gerçek özneye özne denir (bk. özne) .Gramer Terimleri Sözlüğü gerçek özne Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde açıkça söylenmediği için örtülü kalan, ancak, mantık yoluyla bilinen ve işi yapan gerçek özne: Ağaçtaki kaysılar (yabancılar tarafından) toplanmış; Kitabın ka
genizsilleşme

genizsilleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük genizsilleşme a. db. Dudak ünsüzünün geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü genizsilleşme Geniz ünsüzlerinin benzeştirme yolu ile yakınındaki ünsüzleri kendi boğumlanma noktasına çekmesi olayı. Türk dilinin eski metinlerinde, bugünkü lehçelerde ve Anadolu ağızlarında yer alan bir olaydır: ET. ben>men, biñ>miñ «bin», beñgü>meñgü «ebedi», buñ&